Versie 19-05-2017

Algemene voorwaarden Djtd Consultancy (Mentorschap)

Artikel 1: ALGEMEEN

Het mentorschap geschiedt volgens de artikelen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven

Artikel 2: AANVANG MENTORSCHAP

Het mentorschap gaat in daags nadat de griffier hem van zijn benoeming mededeling heeft gedaan, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt (BW art. 1:451 lid 5).

Bij de aanvang van het mentorschap verstrekt de rechthebbende of behandelteam aan de mentor alle nodige informatie, zoals behandelplan en anamnese, dat voor het mentorschap noodzakelijk is.

Artikel 3: GEVOLGEN MENTORSCHAP

Tenzij uit de wet of verdrag anders voortvloeit, is betrokkene tijdens het mentorschap onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding (BW art. 1:453 lid 1).

Artikel 4: TAKEN MENTOR

De mentor is gehouden, degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. De mentor bevordert dat de betrokken rechtshandelingen en ander handelingen zelf verricht, indien deze tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden geacht (BW art. 1:454 lid 1).

Taken van de mentor:

 • Bezoek betrokkene in instelling, frequentie is 4 keer per jaar, afhankelijk van de situatie
 • Concipieert in het behandel/zorg-plan
 • Bijwonen van de cliënt bespreking multidisciplinair team, frequentie situatie afhankelijk
 • Aandachtsgebieden mentor
  • ?  Somatische gesteldheid van betrokkene
  • ?  Maatschappelijk vlak (sociale contacten, uiterlijke kenmerken, woonsituatie, hobby’s etc).
  • ?  Psychische gesteldheid van betrokkene (gedrag, welbevinden) ?  Communicatief (zintuigen, verbaal/begrijpen etc.)
  • ? Gezinssystemen/of organisatie zorgaanbieder/instelling(hoe liggende verhoudingen, zijn deze aan verandering onderhevig)
  • ? Toetsen aangeboden zorg

Artikel 5: ONAFHANKELIJKHEID

De mentor is onafhankelijk van het instituut, organisatie of instelling waar betrokkene verblijft, waarbij rekening wordt gehouden met het algeheel belang van betrokkene.

Artikel 6: DESKUNDIGHEID

De mentor heeft minimaal een HBO opleiding genoten en enige jaren ervaring in de zorg.

Artikel 7: PRIVACY

De gegevens van rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliënt registratie. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De mentor verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien dat dit in het belang is van de cliënt of uit de aard van het mentorschap voortvloeit.

Artikel 8: BEREIKBAARHEID

Ten behoeve van de rechthebbende is de mentor dagelijks telefonisch bereikbaar onder nummer 06:15656101 gedurende kantoortijden, in spoedgevallen ook daarbuiten. Cliënten en derden worden verzocht gebruik te maken van het e-mailadres: denisesimonse@djtd.nl Vervanging bij uitval van Denise Simonse is, Dhr van Egmond tel: 026-3271223 spreekuur van 10.00uur tot 12.00uur of per mail info@deeikbwk.nl

Artikel 9: KOSTEN MENTORSCHAP

De vergoeding van de werkzaamheden betreffende het mentorschap wordt berekend op basis van wettelijk vastgestelde tarieven. Het uurtarief wordt vastgesteld door het LOVCK. De vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de kantonrechter. Wanneer door bijzondere omstandigheden meer kosten worden gemaakt zal de mentor hiervoor vooraf aan de kantonrechter toestemming vragen. De eind afrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter. Deze stelt uiteindelijk de beloning van de mentor vast overeenkomstig de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW 1.460).

Artikel 10: KLACHTEN REGELING

Ten behoeven van de rechthebbende heeft DJTD Consultancy een klachtenregeling. Dit formulier wordt bij de start van het mentorschap bij de intake aan de rechthebbende overhandigd. DJTD Consultancy heeft de verplichting elke klacht serieus en met respect t.a.v. de indiener van de klacht te behandelen. Mocht een geschil niet op te lossen zijn dan wordt de kantonrechter om een uitspraak gevraagd.