Sliderzewaan

Corona vaccinatie en Mentorschap

Taken mentor

Als mentor regelt u de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. U betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij uw taken. En u moedigt hem aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als hij daartoe in staat is. Verder doet u uw werk met respect voor de godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond van de betrokkene.

De coronavaccinatie is een kwestie van gezondheid. Daarom is de keuze om een betrokkene wel of niet te (laten) vaccineren in principe aan de beslissing van de mentor of curator overgelaten. Dat ligt anders wanneer de betrokkene uitdrukkelijke bezwaren tegen vaccinatie heeft; dan moet een machtiging bij de kantonrechter – die toezicht houdt op het mentorschap of de curatele/het mentorschap of de curatele heeft ingesteld – worden gevraagd.

Wat als (het uiten van) uitdrukkelijke bezwaren moet worden gezien, hangt af van de omstandigheden van de betrokkene. Daarnaast moet de mentor of de curator in de uitoefening van zijn of haar taken, waaronder het beslissen over vaccinatie, rekening houden met de levensovertuiging van betrokkene. www.rechtspraak.nl.