Taken en bevoegdheden Mentorschap Arnhem

Taken & Verantwoordelijkheden (primair) 

 • Vertrouwensrelatie met betrokkene en/of omgeving tot stand brengen;
 • Mede beoordelen wilsonbekwaamheid van belangen ter zake;
 • Bevorderen en waarderen van het verrichten van rechtshandelingen door betrokkene;
 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Innemen van onafhankelijke positie;
 • Toezicht en controle houden op kwaliteit van zorgverlening;
 • Inventariseren van de persoonlijke achtergronden wensen bij zorgverlening en de wil van betrokkene bijvoorbeeld na overlijden, wie doet wat;
 • Mobiliseren -bij afwezigheid- van noodzakelijke hulpverlening;
 • Respecteren van godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond;
 • Informatieverschaffing aan betrokkene, zorgverleners en belanghebbenden;
 • Nemen van beslissingen c.q. instemmen met zorgplannen;
 • Afspraken maken betreffende een passende (zorg) instructie voor behandelaar en zorgverleners bij o.m. terughoudendheid betrachten t.a.v. ingrijpend medisch handelen en b.v. ná overlijden;
 • Waken en zich bij regelmaat op de hoogte stellen van het wel en wee van betrokkene;
 • Verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang, op grond van medische noodzakelijkheid;
 • Laten opnemen van een verklaring van de mentor voor het verlenen van toestemming op verzoek van zorgverleners in het medische dossier betreffende en de monitoring hiervan.

Taken & Verantwoordelijkheden [secundair]

 • Dossiervorming en leveren van rapportage van verrichte handelingen, genomen beslissingen, van werkzaamheden, tijdsinvestering en gemaakte kosten;
 • Betrokkene bij de gemeente in aanmerking brengen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap;
 • Bezwaar en beroepsprocedures opstarten tegen overheden, bestuurders;
 • Verantwoording afleggen (gevraagd & ongevraagd) aan de kantonrechter;
 • Bij afwezigheid overdragen van bevoegdheden, achterlaten van passende zorginstructie voor zorgverleners.

Bevoegdheden

 • Vertegenwoordigende rol en plaatsvervangend optreden:
 • Het treffen van omgangsregeling met familie, vrienden, etc. van betrokkene:
 • Ter bescherming procedure starten bij de Voorzieningenrechter;
 • Het doen van aangifte bij politie:
 • Bovengeschikte vermogensrechtelijke bevoegdheden van de mentor t.o.v. bewindvoerder, op gebieden van zorgverlening: Een behandelaar is verantwoordelijk indien een cliënt gedwongen opgenomen moet worden;
 • De mentor is aansprakelijk voor elk verlies of schade die hij tijdens de uitvoering van zijn taken bij betrokkene veroorzaakt.